Družstvo vlastníků Batelov vniklo 27. října 1992 a je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl Dr., vložka 2330.

Družstvo zaměstnává celkem 68 kmenových zaměstnanců a 2 sezónní pracovníky (brigádníky a důchodce).

Předmět podnikání:

  • zemědělská výroba včetně zpracování zemědělských produktů a jejich prodej
  • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
  • opravy silničních vozidel
  • výroba elektřiny

V současné době hospodaříme na celkové výměře cca 2.665 ha zemědělské půdy. Orná půda představuje přibližně 1.828 ha a trvalé travní porosty 837 ha.

Osevní postup je pevně daný a jeho případnou změnu může ovlivnit pouze množství dostupných objemných krmiv.

S největší plochou je zastoupena pšenice ozimá s každoroční výměrou cca 650 ha, řepka ozimá s výměrou 410 ha, ječmen ozimý 200 ha, mák 200 ha, semenné porosty jílku mnohokvětého 180 ha a ječmen jarní 150 ha.

Jako další polní plodiny jsou pěstovány osev nahý, hrách, konzumní brambory a oves setý. Tyto plodiny jsou považovány za zlepšující v rámci osevního postupu, ale svou celkovou výměrou cca 170 ha nepředstavují zásadní roli v tržbách družstva.

Další důležitou úlohu v osevním postupu a v zajištění krmivové základny družstva zastávají pícniny pěstované na orné půdě. Jejich hlavním úkolem je zajištění krmivové základny pro navazující živočišnou výrobu a dále zajistit plynulý provoz bioplynové stanice. S největší výměrou je každoročně pěstovaná silážní kukuřice na 250 ha, dále pak luskovino-obilní směsky 90 ha a jetel luční 90 ha.

Trvalé travní porosty jsou využívány za účelem výroby travních senáží, sena a cca 100 ha slouží k pastvě skotu bez tržní produkce mléka.

V živočišné výrobě se zabýváme chovem skotu jak v systému s tržní produkcí mléka s minimálním počtem 405 kusů dojnic holštýnského plemene, tak v systému bez tržní produkce mléka (dále jen KBTPM). Tam je chov zaměřen na masné plemeno Charolais + jejich kříženek v celkovém poštu 105 kusů plemenic základního stáda. Chov KBTPM realizujeme s uzavřeným obratem stáda, tedy s výkrmem býků i jalovic.

Dále se zabýváme turnusovým výkrmem brojlerových kuřat při jednorázovém naskladnění a vyskladnění v počtu cca 28.500 kusů a opakováním 7 - 8 krát ročně.

V další řadě provozujeme bioplynovou stanici o celkovém elektrickém výkonu 550 KWh, která plynule navazuje na objekty živočišné výroby, čímž zpracovává jejich vedlejší produkty, a vrací zpět do provozu vlastní vyrobenou elektřinu i část vznikajícího odpadního tepla.

V poslední řadě stojí za zmínku celoroční provoz posklizňové linky na úpravy osiv ať už se jedná o osiva vlastní produkce nebo formou služeb pro jiné množitele. Na této lince jsme schopni vyčistit, upravit a zabalit jakákoliv osiva hospodářských plodin.