Hlavní činností Družstva vlastníků Batelov je zemědělská prvovýroba, která je zastoupena jak klasickou rostlinnou, tak živočišnou výrobou. Smyslem naší výroby je zajištění kvalitní české surovinu pro výrobu českých potravin. Snažíme se udržet regionální původ výrobků, a proto úzce spolupracujeme s ostatními potravinářskými podniky v Kraji Vysočina.

Zemědělská prvovýroba svou rozmanitostí nabízí plnohodnotné uplatnění všem občanům bez rozdílu věku, vzdělání, pohlaví či zdravotního stavu, neboť ke své činnosti potřebujeme téměř všechny profese a řemesla, jež lidská společnost nabízí, a tím můžeme zaměstnat téměř všechny zájemce o práci. Naším prvořadým cílem je poskytovat plnohodnotná

zaměstnání místním občanům, a tak podpořit a stabilizovat rozvoj venkova. Zaměstnání nabízíme jak na HPP, tak i na DPP či osobám znevýhodněným na pracovním trhu. Zisk investujeme zpět do provozu, spolupracujeme s různými místními subjekty a snažíme se být šetrní k životnímu prostředí. A co to vše vlastně znamená? Družstvo se v rámci svých

aktivit věnuje i sociálnímu podnikání, jehož základním principem je vytváření společensky

prospěšného cíle, dále pak sociálního, ekonomického, environmentálního a místního prospěchu. Při jeho naplňování se řídíme těmito základními principy:

1. Společensky prospěšný cíl

Společensky prospěšný cíl družstva spočívá v zaměstnávání a sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce a zlepšování kvality jejich života. Svou činností sleduje obecně prospěšný cíl, který není zaměřen na čistý finanční výtěžek ze své činnosti, ale na to, aby její aktivity měly pozitivní dopad na okolí, zaměstnance, přírodu, krajinu a v neposlední řadě i na dobré životní podmínky chovaných zvířat.

2. Sociální prospěch

Zaměstnáváním osob ze znevýhodněných skupin podporujeme jejich integraci. Zaměstnanci jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů. Mají možnost podávat podněty a návrhy v rámci celkové firemní strategie, a tím se zapojovat do rozhodování o směřování

dalšího rozvoje družstva. Jejich názory na řešení problémů a rozvoj investic jsou pro nás zcela zásadní.

Družstvo zaměstnává osoby ze znevýhodněných skupin, jakými jsou:

- osoby dlouhodobě evidovaní uchazeči o zaměstnání (déle než 5 měsíců)

- osoby do 30 let věku včetně absolventů škol bez praxe

- osoby pečující o dítě do 15 let věku

- osoby starší 50 let věku

- osoby se zdravotním postižením

- ženy vracející se z mateřské nebo rodičovské dovolené

- uchazeči, kterým je potřeba věnovat zvýšenou péči z jiného důvodu bránícího jejich vstupu na volný trh práce, např. ohrožení sociální exkluzí z důvodu setrvávání v dlouhodobé

nezaměstnanosti

Družstvo pravidelně vzdělává a poskytuje další podporu a kvalifikaci zaměstnancům, čímž rozšiřuje jejich případné uplatnění na trhu práce. Jedná se například o zpřístupnění a zajištění získání řidičského průkazu, profesního průkazu řidičů, svářecího průkazu, jeřábnické a vazačské zkoušky, zajištění obsluhy VZV, tlakových nádob, hydraulických zvedáků a mnoho jiných kvalifikací. Družstvo vytváří podmínky pro aktivní participaci znevýhodněných zaměstnanců na provozu a rozvoji sociálního podniku.

3. Ekonomický prospěch

Družstvo celý svůj případný zisk investuje zpět do rozvoje svého podnikání a naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů a zároveň svou činností a zvolenými postupy zajistili bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní prostředí pro všechny své

zaměstnance.

Naše manažerské řízení družstva je nezávislé na skutečném majiteli, veřejné správě ani jiném ekonomickém subjektu. Tržby z prodeje výrobků tvoří převážnou část z celkových výnosů podniku.

4. Environmentální prospěch

Družstvo dodržuje zásady environmentálně šetrného podnikání, výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady v praxi využívá. Naše činnost je z části podporována státními či evropskými finančními prostředky. Abychom tyto prostředky mohli oprávněně získat, musíme své hospodaření podřídit jasně daným pravidlům, které zajišťují environmentální přístup k ochraně životního prostředí a dobré životní podmínky chovu hospodářských zvířat. V některých případech jde naše družstvo iniciativně nad rámec těchto pravidel a využívá metody, které dle nejmodernějších poznatků u výzkumů a zajišťují větší ochranu životního prostření, vod, ovzduší i půdy. Uplatňováním mnoha dalších

environmentálních ukazatelů pro šetrný přístup ke krajině, přispívá ke zlepšení životního prostředí, aniž by těmito postupy výrazně snižovalo vlastní zemědělskou produkci.

5. Místní prospěch

Přednostním využíváním místních zdrojů, tj. zaměstnáváním místních obyvatel, nakupování od místních dodavatelů a dodávání místním odběratelům, se družstvo snaží orientovat na lokální potřeby a podporovat místní ekonomiku.

Snaží se komunikovat a spolupracovat

s místními aktéry, mezi které patří zejména součinnost s obcemi, v jejichž katastrech realizujeme svou výrobu. Ať už tato spolupráce bývá za úplatu či v rámci dobrých vztahů, vždy je jejím cílem posílit a upevnit dosavadní vazby, a to oboustranně. Další vzájemná a významná spolupráce je realizována mezi naším družstvem a místními spolky (jedná se především o myslivce, rybáře, hasiče, zahrádkáře, sportovce a další). Tato oboustranná spolupráce je nastavena na naší podpoře činnosti těchto spolků a jejich spolupodílení se na

naší výrobě. Mezi zásadní pomoc ze strany místních spolků patří sběr kamene z polí, záchrana narozených mláďat divoké zvěře při senosečích, pomoc při přípravě skladových prostor před žněmi atd.. Naše družstvo hmotně či finančně podporuje pořádání kulturních akcí a soutěží, napomáhá myslivcům při zajištění dostatku krmení na období strádání volně žijící zvěře, sportovním rybářům při zajištění krmení ryb a v neposlední řadě se spolupodílí i na organizování výcviku místních jednotek dobrovolných hasičů v rámci svých středisek a

objektů.

Areály našeho družstva každoročně otevíráme pro návštěvy mateřských, základních a středních škol a v nepolední řadě i veřejnosti, abychom všem kategoriím našich spoluobčanů ukázali a vysvětlili naši činnost, a přesvědčili je, že zemědělská prvovýroba

není pouze těžká práce, ale že je i spolutvůrcem krajiny i přírody, a že chovaným hospodářským zvířatům je dopřáno nadstandartních podmínek pro jejich život.